จัดฟันแบบใส Invisalign

Invisalign คืออะไร?

Invisalign เป็นทันตกรรมการจัดฟันแบบใสที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งใช้นวัตกรรมที่ทําให้ฟันเรียงตรงอย่ามีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี Smart Force ซึ่งเป็น กรรมสิทธิ์ของบริษัท Invisalign คือชุดเครื่องมือจัดฟันแบบใสแบบถอดได้ที่ออกแบบขึ้นเฉพาะบุคคลล ชุดเครื่องมือจัดฟันใสเหล่านี้ผลิตมาจาก พลาสติกใสซึ่งเมื่อคุณใส่ครอบฟันของคุณแล้วทําให้ฟันเคลื่อนที่เข้าสู่ตําแหน่งที่ต้องการ คนส่วนใหญ่จะสังเกตไม่เห็นว่าคุณใส่ชุดเครื่องมือจัดฟันใส อยู่ ทําให้คุณสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ระหว่างการรักษา Invisalign ให้บริการโดยทันตแพทย์ที่ผ่านอบรมจาก Invisalign และทันตแพทย์จะเป็นผู้ วางแผนการรักษา


การจัดฟันใส Invisalignนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่หรือไม่?

ทันตแพทย์ได้มีการใช้ชุดเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้สําหรับการจัดฟันที่ไม่ซับซ้อนมากมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีการสร้างภาพ คอมพิวเตอร์ 3 มิติ และการสร้างแผนการรักษ 3 มิติเฉพาะบุคคลของ Invisalign ทําให้ Invisalign สามารถแก้ปัญหาการจัดเรียงตัวของฟันได้หลากหลาย มากขึ้น การจัดฟันใส Invisalign สามารถแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันเก หรือฟันที่ยื่นออกมาก ฟันซ้อน ฟันที่สบกันผิดปกติ ฟันสบลึก หรือ ขากรรไกรล่าง

การจัดฟันใส Invisalign ทํางานอย่างไร?

เมื่อคุณตัดสินใจเข้ารับการจัดฟันใส Invisalign ทันตแพทย์ที่ผ่านอบรมของ Invisalign จะดําเนินการถ่ายรูป เอ็กเซรย์และพิมพ์ฟันหรือสแกนฟันของคุณ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนําไปใช้ทําแผนการรักษาแบบ 3 มิติ ที่เรียกว่าการวางแผนการรักษาClinCheck ซึ่งจะ ใช้ในการออกแบบอุปกรณ์จัดฟันใสเฉพาะคุณ แผนการรักษา 3 มิตินี้จะจําลองภาพผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับหลังจากเข้ารับการจัดฟันใส ชุดอุปกรณ์ฟันใส ที่จัดทําขึ้นเฉพาะคุณถูกผลิตขึ้นและส่งไปยังทันตแพทย์ของคุณ และทันตแพทย์ของคุณจะเป็นผู้มอบชุดอุปกรณ์จัดฟันใสให้คุณและแนะนําการใส่ ชุดอุปกรณ์จัดฟันใสโดยทั่วไป 1 ชุดของอุปกรณ์จัดฟันใสจะใส่ประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะเปลี่ยนชุดถัดไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นการรักษา


อุปกรณ์จัดฟันใส Invisalign ทําจากวัสดุอะไร ?

อุปกรณ์จัดฟันใส Invisalign ทําจากวัสดุที่เรียกว่า SmartTrack ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของInvisalignโดยวัสดุเป็นเกรดทางการแพทย์ทํามาจากโพลิเมอร์เทอร์โมพลาสติกซึ่งมีความยืดหยุ่นทําให้อุปกรณ์จัดฟันใสที่ผลิตออกมาสามารถใส่ฟิตพอดีกับฟันและส่งผลให้การเคลื่อนที่ของฟันเป็นไปได้อย่างนุ่มนวล อุปกรณ์จัดฟันใสได้ถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคลเพื่อให้ใส่พอดีกับฟันของคุณทําให้คุณรู้สึกสบาย

จะเริ่มใส่ชุดเครื่องมือจัดฟันใส Invisalign ตั้งแต่อายุเท่าไร?

ไม่มีการกําหนดอายุขั้นต่ําสําหรับการจัดฟันใสด้วย Invisalign อย่างไรก็ตามฟันกรามน้อยซี่แรกและฟันกรามซี่แรกควรจะต้องขึ้นก่อนเข้ารับการจัดฟัน โดยอายุเฉลี่ยที่ขึ้นอยู่ระหว่างอายุ 12-14 ปี วัยรุ่นควรปรึกษาทันตแพทย์สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม


กระบวนการรักษาด้วย Invisalign

ขั้นตอนการจัดฟันใสด้วย Invisalign มีอะไรบ้าง? ต่อไปน้ีเป็นข้อมูลท่ัวไปที่เกี่ยวข้องกับสิ่งท่ีพบได้ระหว่างกระบวนการจัดฟันใส Invisalign ของคุณ

• ขั้นตอนที่ 1 ทันตแพทย์ของคุณจะถ่ายรูป ถ่ายภาพเอ็กซเรย์ (X-Ray) และสแกนดิจิทัล หรือพิมพ์ฟัน เพื่อออกแบบแผนการรักษาของคุณ

• ขั้นตอนท่ี 2 ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนําไปออกแบบแผนการรักษา 3 มิติเฉพาะสําหรับคุณ

(เรียกว่าแผนการรักษา ClinCheck) คุณสามารถเห็นผลลัพธ์การรักษาและระยะเวลาการจัดฟันของคุณได้

• ขั้นตอนท่ี 3 ชุดเครื่องมือจัดฟันใสเฉพาะสําหรับคุณจะถูกผลิตขึ้นและส่งไปยังคลินิคทันตแพทย์ของคุณ

• ขั้นตอนท่ี 4 เครื่องมือจัดฟันท่ีจัดทําขึ้นเฉพาะ (ปกติ 3-4 ชุดต่อคร้ัง) จะส่งให้คุณ ดังนั้นคุณสามารถเปลี่ยนชุดเครื่องมือจัดฟันตามคําแนะนําของทันตแพทย์โดยเฉลี่ยจะอยู่ท่ีทุก 2 สัปดาห์

• ขั้นตอนที่ 5 ทุก 6-8 สัปดาห์ คุณจะมาพบทันตแพทย์เพื่อท่ีทันตแพทย์จะสามารถติดตามความคืบหน้าของการรักษาและจัดชุดเครื่องมือจัดฟันชุดถัดไปให้คุณ

• ขั้นตอนท่ี 6 หลังจากที่คุณจัดฟันใสด้วย Invisalign เสร็จแล้ว Vivera retainer จะเป็นเครื่องมือคงสภาพฟันของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าฟันของคุณจะไม่เคลื่อนกับไปตําแหน่งเดิม


รับชุดเครื่องมือจัดฟันทั้งหมดในคร้ังเดียวได้ไหม?

คุณจะได้รับชุดเครื่องมือจัดฟันเพียงพอถึงการพบทันตแพทย์ครั้งต่อไป (โดยปกติจะให้ ชุดเครื่องมือจัดฟัน 3-4 ชุด ในแต่ละครั้ง)ทันตแพทย์ของคุณจะตรวจความคืบหน้าการรักษาของคุณทุก 6-8 สัปดาห์ และระหว่างการพบทันตแพทย์ คุณจะได้รับชุดเครื่องมือจัดฟันชุดใหม่โปรดสอบถามรายละเอียดจากทันตแพทย์ของคุณ

ต้องไปพบทันตแพทย์บ่อยแค่ไหนในระหว่างการจัดฟันใสด้วย Invisalign?

คุณจะไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันทุก 6-8 สัปดาห์โดยประมาณ เพื่อดูว่าการรักษามีความก้าวหน้าอย่างไร ในระหว่างการตรวจทันตแพทย์ของคุณจะตรวจว่าชุดเคร่ืองมือจัดฟันพอดีฟันหรือไม่และปรับชุดเครื่องมือหากจําเป็น


การจัดฟันใสด้วย Invisalign สามารแก้ปัญหาฟันสบลึกได้หรือไม่?

ได้ การจัดฟันใสด้วย Invisalign สามารถแก้ไขปัญหาฟันสบลึกระดับน้อยถึงปานกลางได้ ควรปรึกษาทันตแพทย์ที่ผ่านการอบรมกับ Invisalign เพื่อวางแผนการรักษาที่ดีที่สุดสําหรับคุณ


การจัดฟันใส Invisalign สามารถแก้ไขปัญหาฟันห่างได้หรือไม่?

ได้ ฟันห่างหรือมีช่องว่างระหว่างฟันสามารถแก้ไขด้วยการจัดฟันใสInvisalign อย่างไรก็ตามการออกแบบแผนการรักษาการเคลื่อนตัวของฟันจะอยู่ภายใต้การดูแลของทันตแพทย์ที่ผ่านอบรมจาก Invisalign


Promotionจัดฟันใส ไอชจะขยี้ราคาหั้ยแหลคคึ มาแล้วจ้าา!! 😆😆

.

จัดฟันใสInvisalign โปรโมชั่นสำหรับทุกแพคเกจ มาช่วงนี้มีส่วนลดสูงสุดถึง40,000บาทไปเล้ยย ลดเยอะมากกกก 🤩🤩

▪️ Express (7ชิ้น) 49,000บาท (จากปกติ 69,000)

▪️ Lite (14ชิ้น) 69,000บาท (จากปกติ 99,000)

▪️ Full (Unlimited) 119,000บาท (จากปกติ 159,000)


จัดฟันใสระบบ Invisalign

ไม่ต้องติดเหล็ก กินเห็ดเข็มทองได้สบายๆ

กินง่าย แปรงฟันง่าย ดูแลความสะอาดง่าย

ไม่เจ็บ ไม่มีลวดทิ่มปาก

ไม่ต้องมาพบหมอบ่อยๆ

ฟันสวยได้โดยไม่มีใครรู้ว่ากำลังจัดฟันอยู่ เนียนๆไปเลย .

สามารถเข้ามาปรึกษาฟรีกับหมอแจ๊คได้ตั้งแต่วันนี้ แนะนำให้นัดคิวล่วงหน้าจะได้ไม่ต้องนั่งรอนานนะคะ 😊😊

.

🧡 สาขาวัดเจ็ดยอด เปิดทุกวัน

✅ Line : @smile32

☎️ Tel : 091-076-3232

.

💛 สาขาสันป่าตอง เปิดวันพุธ-เสาร์

✅ Line : @smile32-spt

☎️ Tel : 098-908-1232

.

#จัดฟัน #ไม่ถอนฟัน #ถอนฟัน #สกรูจัดฟัน #มือเบา

#รีวิวจัดฟัน #smile32case #ผ่อนสบาย

#เชียงใหม่สามScan ฟันก่อนจัดฟัน

ดีกว่าพิมพ์ฟันแบบดั้งเดิมยังไง?

.

ให้คลิปมันเล่าเรื่องนะครับ

#ตัวอย่างเคสจริง ของหมอแจ็คนะครับ

.

ปล.เคสนี้จัดฟันใสแบบinvisalignเด้อ

ป.2 จัดฟันเหล็ก มาที่สาขาเจ็ดยอดก็ได้สแกนฟันเหมือนกันนะครับ
หมายเหตุ :

อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก

อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น 

ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รีวิว

ติดต่อเรา

คลินิกทันตกรรมSmile 32

สาขาเจ็ดยอด

เบอร์โทร

061-271-6232

ที่อยู่

ถนน เจ็ดยอด-ช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 19:00น.
เสาร์ - อาทิตย์ 9:00 - 18:00น.

คลินิกทันตกรรมSmile 32

สาขาสันป่าตอง

เบอร์โทร

061-271-4232

ที่อยู่

ตำบล ยุหว่า อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ 50120

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 13:00 - 19:00น. (ปิดวันพฤหัส)
เสาร์ - อาทิตย์ 9:30 - 18:00น.